UAB ESAS CONSULTING, juridinio asmens kodas 304675471, adresas Naugarduko g. 3-401, LT-03214 Vilnius, Lietuva, (toliau – Paslaugos teikėjas), veikiantis pagal Paslaugos teikėjo įstatus, teisinių paslaugų ir konsultacijų sutartį ar kitais pagrindais ir Klientas, atstovaujamas tinkamo atstovo.

Paslaugos teikėjas ir Klientas toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o bet kuris iš jų atskirai – „Šalimi“.

Išskyrus atvejus, kai Sutarties kontekstas reikalauja kitokios reikšmės, šioje Sutartyje naudojama sąvoka „Paslaugos teikėjas“ apima jos partnerius, teisinių sutarčių ar kitais teisėtais pagrindais įmonėje veikiančius advokatus, advokatų padėjėjus, taip pat jos teisininkus bei kitus darbuotojus.

1. Pavedimai ir paslaugų apimtis

1.1. Teikdamas paslaugas, Paslaugos teikėjas susitars su Klientu dėl teisinių paslaugų pobūdžio ir/ar pavedimo apimties, taip pat dėl trečiųjų asmenų įtraukimo ar jų paslaugų užsakymo (jeigu tai būtina). Kliento pavedimai gali būti perduodami žodžiu arba pranešami elektroniniu paštu ar faksu. Atitinkama paslauga Klientui bus pradėta teikti tik gavus Kliento pavedimą ir Paslaugos teikėjui priėmus jį vykdyti (akceptavus). Kliento nurodymo priėmimas (akceptavimas) gali būti išreikštas bet kuria forma, tarp jų elektroniniu paštu ir pradedant vykdyti nurodymą. Paslaugos teikėjas turi teisę pareikalauti rašytinio patvirtinimo apie Kliento pavedimus.

1.2. Paslaugos teikėjas dės visas pastangas, kad Klientui būtų suteiktos tinkamos bei efektyvios teisinės paslaugos. Vykdydama Kliento pavedimus, Paslaugos teikėjas panaudos profesinius įgūdžius, vadovausis rūpestingumo bei atidumo standartais.

1.3. Šioje Sutartyje Paslaugų teikėjo teikiamos teisinės paslaugos (Sutartyje vadinamos „paslaugomis“ arba „teisinėmis paslaugomis“) reiškia bet kokios rūšies teisinio pobūdžio darbą, įskaitant, bet neapsiribojant, teisines konsultacijas (žodžiu arba raštu), teisinių išvadų ar memorandumų, santraukų bei preliminarių nuomonių teikimą, dalyvavimą susitikimuose, įvairių teisinių dokumentų projektų rengimą, pokalbius bei susirašinėjimą su Klientu, dokumentų, įstatymų, teismų praktikos bei bylos faktų teisinę analizę, pagalbą derybose su oponentais, valstybės bei savivaldybės institucijomis ar privačiais fiziniais bei juridiniais asmenimis, Kliento arba su juo susijusių asmenų atstovavimą teismuose bei arbitražo institucijose.  

1.4. Paslaugos teikėjas laikosi patvirtintų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų bei privalo prieš teikiant paslaugas nustatyti Kliento ar jo įgalioto atstovo tapatybę ir pan.

1.5. Visos autorių teisės bei kitos intelektinės nuosavybės teisės į teikiant paslaugas Klientui sukurtus intelektinės nuosavybės objektus priklauso Paslaugos teikėjui.

2. Atlyginimas bei atsiskaitymas

2.1. Atlyginimas už Paslaugų teikėjo paslaugas yra nustatomas atsižvelgiant į pavesto darbo apimtį, įskaitant ne darbo laiku atliekamus pavedimus, Paslaugų teikėjo suteikiamų paslaugų sukuriamą pridėtinę vertę, su darbo atlikimu susijusią atsakomybę, klausimų sudėtingumą, reikalingų specialių žinių lygį bei pasiektus rezultatus.

Šalys kiekvienu atveju susitaria dėl atlyginimo už paslaugas.

2.2. Visos išlaidos bei sumokėtos sumos, susijusios su Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis, įskaitant Kliento vardu tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) sumokėtas sumas, atlyginimą už kelionėje už Vilniaus miesto ribų sugaištą laiką (apmokestinamą 50 % valandinio įkainio) bei viešbučio išlaidas, kopijavimo, vertimo, notaro paslaugų, pašto, duomenų gavimo iš Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro, Hipotekos registro, Turto areštų registro bei kitų registrų bei kurjerių išlaidas, bet tuo neapsiribojant, pridedamos prie Kliento mokamo atlyginimo. Šalys taip pat susitaria, jog visas tokias šiame punkte nurodytas išlaidas Klientas paprastai padengia tiesiogiai atitinkamų paslaugų teikėjui. Paslaugos teikėjas nėra ir negali būti laikoma atsakinga už bet kokius vėlavimus, sustabdymus, uždelsimus ar kitas pasekmes, atsiradusias dėl to, jog Klientas laiku nesumokėjo tokių išlaidų. Paslaugos teikėjas Kliento vardu tokias išlaidas patiria tik išimtiniais atvejais, atskiru šalių susitarimu.

2.3. Vėluojant atsiskaityti už teisines paslaugas, Klientas privalo Paslaugos teikėjui sumokėti 0,1 % (vienos dešimtosios procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4. Paslaugos teikėjas turi teisę paprašyti, kad Klientas už paslaugas sumokėtų avansu bei pradėti ar tęsti teisinių paslaugų teikimą tik po to, kai gaunamas avansinis mokėjimas.